רשיון לשימוש חופשי במסמכים

This is an unofficial translation of the GNU General Free Documentation License into Hebrew. It was not published by the Free Software Foundation , and does not legally state the distribution terms for documents that use the GNU GFDL – only the original English text of the GNU GFDL does that. However, we hope that this translation will help Hebrew speakers understand the GNU GFDL better.

רשיון זה הוא תרגום לא רשמי של GNU General Free Documentation License (גרסה 1.1, מרץ 2000) לעברית. הוא לא פורסם על-ידי המוסד לתוכנה חופשית ואין לו תוקף משפטי - רק לטקסט האנגלי המקורי של GNU GFDL יש תוקף משפטי. עם זאת, אנחנו מקווים שהתרגום הזה יעזור לדוברי-עברית להבין טוב יותר את הGNU GFDL.

הקדמה

מטרת הרשיון הזה היא לעשות מסמך כלשהו חופשי, כלומר: להבטיח לכל אחד את החופש לשכפל ולהפיץ את המסמך, עם או בלי שינויים, למטרות רווח או שלא למטרות רווח. מטרה נוספת של הרשיון הזה היא לשמור על זכותם של הכותבים והמפרסמים לקבל הכרה והערכה בעבודה שעשו, מבלי להטיל עליהם את האחריות לשינויים שנעשו ע”י אחרים.

הרשיון הזה “עובר בירושה”, כלומר: כל מסמך שנגזר מהמסמך המקורי חייב גם הוא להיות חופשי באותו מובן.

הרשיון הזה משלים את הרשיון של האגודה-לתוכנה-חופשית לתוכנות-מחשב. הוא פותח במקור עבור מסמכי-הדרכה והוראות לשימוש בתוכנות-מחשב חופשיות, כי תוכנה חופשית צריכה שיהיה לה מסמך-הדרכה חופשי: תוכנה חופשית צריכה לכלול הוראות שימוש עם אותה רמת חופש של התוכנה.

עם זאת, הרשיון אינו מוגבל למסמכי הדרכה לתוכנות: ניתן להשתמש בו לכל עבודה שכוללת טקסט, על כל נושא, בין אם היא מודפסת כספר ובין אם לא. אנחנו ממליצים להשתמש ברשיון זה בעיקר למאמרים שמטרתם היא הוראה או הדרכה.

ישימות והגדרות

הרשיון הזה ישים לכל עבודה שמכילה הערה שאומרת שמותר להפיץ אותה תחת תנאי הרשיון הזה. המושג ”מסמך”, בהמשך, יתייחס לכל עבודה כנ”ל. ההערה הנ”ל תיקרא ”הערת הרשיון” של המסמך.

הרשיון מוענק לכל אדם, ובהמשך נכנה את בעלי הרשיון ”אתם”.

גרסה עם שינויים” של המסמך היא - כל עבודה שמכילה את המסמך או חלק ממנו, בין אם הוא הועתק מילה במילה, או עם שינויים, או תורגם לשפה אחרת.

סעיף משני” הוא נספח למסמך, שעוסק בקשר שבין כותבי/מפרסמי המסמך לנושא הכללי של המסמך, אך אינו מכיל שום דבר בנושא עצמו (למשל: אם המסמך הוא ספר לימוד במתמטיקה, אז בסעיף המשני שלו יכולים להיות הסברים על הקשר של הכותב/המפרסם לתחום המתמטיקה, אך לא חומר מתמטי ממש). הקשרים שמתוארים בסעיף המשני יכולים להיות קשרים הסטוריים, משפטיים, מסחריים, פילוסופיים, אתיים או פוליטיים.

סעיפים קבועים” הם סעיפים משניים שמוגדרים בפירוש כ”סעיפים קבועים” בהערת הרשיון.

פסקאות עטיפה” הם פסקאות קצרות שמוגדרות כ”פסקאות עטיפה קדמית” או ”פסקאות עטיפה אחורית” בהערת הרשיון.

עותק ”שקוף” של המסמך הוא עותק ש:

 • ניתן לקריאה ע”י מחשב,
 • מיוצג בפורמט שהמפרט שלו זמין לציבור הרחב
 • כל אחד יכול לצפות בתוכן שלו ולערוך אותו באופן ישיר ופשוט בעזרת עורך-טקסט כללי, או (עבור תמונות שמורכבות מפיקסלים) בעזרת עורך-תמונות כללי, או (עבור ציורים) בעזרת עורך-ציורים זמין לציבור הרחב
 • יכול לשמש כקלט לכלים אוטומטיים לעיצוב טקסט, או לתרגום אוטומטי לפורמט שיכול לשמש כקלט לכלים כנ”ל
 • הפורמט שלו לא פותח במיוחד כדי למנוע או להקשות על שינוי או העתקה ע”י קוראים

דוגמאות לפורמטים שמתאימים לעותקים שקופים הן:

 • טקסט ASCII פשוט.
 • פורמט הקלט של Texinfo או של LaTeX.
 • SGML או XML שמשתמשים בDTD זמין לציבור הרחב.
 • HTML פשוט ותקני שניתן לשינוי ע”י אדם.

עותק שאינו שקוף נקרא ”אטום”. לדוגמה:

 • PostScript.
 • PDF.
 • כל פורמט ששייך בלעדית לחברה מסויימת ושניתן לקריאה או עריכה רק ע”י מעבדי-תמלילים ששייכים בלעדית לאותה חברה.
 • SGML או XML שמשתמשים בDTD שאינו זמין לציבור הרחב.
 • HTML שנוצר אוטומטית ע”י מעבדי תמלילים כלשהם לצורכי פלט בלבד.

עמוד הכותרת” הוא:

 • עבור ספר מודפס - העמוד שבו מופיעה הכותרת לספר, בתוספת העמודים הבאים הדרושים כדי להכיל את החומר שנדרש ע”פ תנאי רשיון זה.
 • עבור מסמך שאין לו עמוד-כותרת מיוחד - “עמוד הכותרת” יוגדר כטקסט הסמוך לכותרת הבולטת ביותר של המסמך, לפני גוף המסמך.

העתקה מילולית

מותר לכם להעתיק ולהפיץ את המסמך בכל אמצעי, למטרות רווח או שלא למטרות רווח, בתנאי שבכל העתק מופיעים:

 • עותק של הרשיון הזה,
 • הערת זכויות-היוצרים,
 • והערת הרשיון,

ובתנאי שאתם לא מוסיפים כל תנאי שהוא לתנאי הרשיון הזה. אסור לכם להשתמש בשום אמצעי טכני כדי למנוע או להגביל קריאה או העתקה נוספת של העותקים שאתם יוצרים או מפיצים. אבל - מותר לכם לקבל תשלום תמורת העותקים. אם אתם מפיצים כמות גדולה של עותקים - עליכם למלא את התנאים שבסעיף 3. מותר לכם גם להשאיל עותקים, תחת אותם תנאים שנזכרו למעלה. ומותר לכם גם להציג עותקים בפומבי.

העתקה בכמות גדולה

אם אתם מפרסמים עותקים מודפסים של המסמך במספר גדול מ100, והערת-הרשיון של המסמך מציינת שבמסמך יש פסקאות עטיפה, אתם חייבים לעטוף כל עותק בעטיפה או כריכה שנושאת באופן ברור את כל פסקאות העטיפה האלה: פסקאות עטיפה קדמית על העטיפה הקדמית ופסקאות עטיפה אחורית על העטיפה האחורית.

שני צידי העטיפה צריכים באופן ברור לזהות אתכם כמפרסמים של העותקים. העטיפה הקדמית צריכה להציג את הכותרת המלאה של המסמך, כאשר כל המילים בכותרת בולטות וגלויות באותה מידה. מותר לכם להוסיף עוד חומר לעטיפות.

עותקים שבהם רק התוכן של העטיפה השתנה, כל עוד העטיפה עדיין כוללת את הכותרת וממלאת אחר התנאים בסעיף זה, יכולים להיחשב כעותקים מילוליים מכל בחינה אחרת.

אם הפסקאות שצריכות להופיע על עטיפה כלשהי מכילות יותר מדי טקסט מכדי שיוכלו להופיע על העטיפה באופן ברור, עליכם לשים את הפסקאות הראשונות ברשימה (כמה שאפשר להכניס) על העטיפה עצמה, ואת שאר הפסקאות לשים בעמודים הסמוכים לעטיפה.

אם אתם מפרסמים או מפיצים עותקים אטומים של המסמך במספר גדול מ100, אתם צריכים לצרף לכל עותק אטום אחד מן השניים:

 • עותק שקוף של המסמך המלא, או
 • הערה שמציינת כתובת רשת נגישה לציבור הרחב, שבה ניתן להוריד עותק שקוף של המסמך המלא, ללא חומר נוסף, ללא צורך להזדהות, ללא תשלום ובפרוטוקולי רשת ציבוריים תקניים. אם בחרתם באפשרות זו, עליכם לנקוט בצעדים סבירים, בזמן שאתם מתחילים להפיץ את העותקים האטומים בכמות גדולה, כדי להבטיח שהעותק השקוף יישאר נגיש במקום שאותו ציינתם עד לפחות שנה אחת לאחר הפעם האחרונה שאתם מפיצים עותקים אטומים (ישירות או באמצעות הסוכנים או המפיצים שלכם) של מהדורה זו לציבור הרחב.

רצוי, אך לא הכרחי, שתיצרו קשר עם מחברי המסמך לפני שאתם מפיצים כמות גדולה של העותקים, כדי לתת להם הזדמנות להעביר לכם את הגרסה המעודכנת של המסמך.

שינויים

מותר לכם להעתיק ולהפיץ גרסה-עם-שינויים של המסמך, תחת התנאים בסעיפים 2 ו3 למעלה, בתנאי שאתם מפיצים את הגרסה-עם-השינויים תחת הרשיון הזה בדיוק, כאשר הגרסה-עם-השינויים ממלאת את תפקיד המסמך, ובכך נותנים רשיון להפיץ ולשנות את הגרסה-עם-השינויים לכל מי שיש לו עותק שלה. בנוסף לכך, עליכם לעשות את הדברים הבאים בגרסה-עם-השינויים:

 1. לשנות את הכותרת: הכותרת שמופיעה בעמוד הכותרת (ובעטיפות, אם יש), צריכה להיות שונה מזו של המסמך, ושונה מאלו של הגרסאות הקודמות (שאמורות להיות רשומות בסעיף ההסטוריה של המסמך). מותר לכם להשתמש בכותרת זהה לזו של גרסה קודמת אם המפרסם המקורי של אותה גרסה נתן לכם רשות לכך.
 2. לשים בעמוד הכותרת רשימה של אחד או יותר בני אדם או גופים שאחראים (כמחברים) לשינויים בגרסה-עם-השינויים, יחד עם לפחות 5 מהמחברים העיקריים של המסמך (או כל המחברים העיקריים של המסמך, אם יש פחות מ5).
 3. לכתוב בעמוד הכותרת את שם המפרסם של הגרסה-עם-השינויים.
 4. להשאיר, ללא שינוי, את כל הערות זכויות-היוצרים שהיו במסמך.
 5. להוסיף הערת זכויות-יוצרים על השינויים שהוספתם, בסמוך לשאר הערות זכויות-היוצרים.
 6. להכליל, מייד לאחר הערות זכויות-היוצרים, הערת רשיון, שנותנת לציבור רשות להשתמש בגרסה-עם-השינויים תחת תנאי הרשיון הזה, בצורה שמופיעה בנספח למטה.
 7. להשאיר, ללא שינוי, בהערת הרשיון הנ”ל, את כל רשימת הסעיפים הקבועים ופסקאות העטיפה מהערת הרשיון של המסמך.
 8. להכליל גרסה ללא שינויים של הרשיון הזה.
 9. להשאיר את הסעיף שנקרא “הסטוריה” (כולל הכותרת שלו), ולהוסיף לו פריט שמציין לפחות את הכותרת, השנה, המחברים החדשים והמפרסמים של הגרסה-עם-השינויים, כפי שהם מופיעים בעמוד הכותרת. אם אין סעיף שנקרא “הסטוריה” במסמך, עליכם ליצור סעיף כזה ולשים בו את הכותרת, השנה, המחברים והמפרסמים של המסמך כפי שהם מופיעים בעמוד הכותרת שלו, ואז להוסיף פריט שמתאר את הגרסה-עם-השינויים כנ”ל.
 10. להשאיר את ההפנייה שמופיעה במסמך (אם יש כזו) למיקום הרשת שבו יש גישה ציבורית לעותק שקוף של המסמך, וכמו כן - את ההפניות שמופיעות במסמך למיקומי הרשת עם גרסאות קודמות שעליהם מבוסס המסמך. את ההפניות לגרסאות קודמות ניתן לשים בסעיף ה”הסטוריה”. מותר להשמיט הפניות למיקומי רשת עם גרסאות שפורסמו לפחות 4 שנים לפני המסמך, או גרסאות שהמפרסם המקורי שלהן נתן רשות להשמיט את ההפנייה אליהן.
 11. בכל סעיף שכותרתו “תודות” או “הקדשות” - להשאיר את הכותרת של הסעיף, ולהשאיר באותו סעיף את התוכן והנימה של כל התודות וההקדשות שמופיעות שם.
 12. להשאיר את כל הסעיפים הקבועים של המסמך, ללא כל שינוי בתוכנם ובכותרתם. מספרי סעיפים אינם נחשבים לחלק מכותרת הסעיף.
 13. למחוק כל סעיף שכותרתו “הסכמות”. אסור לכלול סעיף כזה בגרסה-עם-השינויים.
 14. לא לשנות כותרת של אף סעיף קיים ל”הסכמות”, ולא לשנות כותרת של אף סעיף קיים לכותרת של סעיף קבוע.

אם הגרסה-עם-השינויים כוללת הקדמות או נספחים שמתאימים להגדרה של סעיפים משניים, ואינם מכילים שום חומר שהועתק מהמסמך, אתם רשאים להגדיר חלק מהסעיפים האלה או כולם כסעיפים קבועים. כדי לעשות זאת, עליכם להוסיף את כותרות הסעיפים החדשים האלה לרשימת הסעיפים הקבועים בהערת-הרשיון של הגרסה-עם-השינויים. כותרות הסעיפים האלה חייבות להיות שונות מהכותרות של כל שאר הסעיפים.

מותר לכם להוסיף סעיף שכותרתו “הסכמות”, בתנאי שהוא מכיל אך ורק הסכמות לגרסה-עם-השינויים שניתנו ע”י גופים שונים - למשל: משפטי ביקורת של עמיתים לתחום, או משפטים שאומרים שהטקסט אושר ע”י ארגון כלשהו כתקן מחייב.

מותר לכם להוסיף פסקה של עד 5 מילים כפסקת עטיפה קדמית, ופסקה של עד 25 מילים כפסקת עטיפה אחורית, לסוף הרשימה של פסקאות העטיפה בגרסה-עם-השינויים. לכל ישות מותר להוסיף (באופן ישיר או עקיף) רק פסקת עטיפה קדמית אחת ופסקת עטיפה אחורית אחת. אם המסמך כבר מכיל פסקת עטיפה עבור אותה עטיפה, שנוסף קודם לכן (באופן ישיר או עקיף) על ידיכם או על ידי הישות שבשמה אתם פועלים, אסור לכם להוסיף עוד פסקה; אבל מותר לכם לשנות פסקת עטיפה קיימת אם קיבלתם רשות מפורשת לכך מהמפרסם שהוסיף את אותה פסקה.

המחבר(ים) והמפרסם(ים) של המסמך לא נותן(ים) לכם, ברשיון זה, רשות להשתמש בשמם לצורך פרסום הגרסה-עם-השינויים, או לטעון באופן ישיר או עקיף שהם הסכימו לגרסה-עם-השינויים.

איחוד מסמכים

מותר לכם לאחד את המסמך עם מסמכים אחרים ששוחררו תחת רשיון זה, תחת אותם תנאים שהוגדרו בסעיף 4 לגרסה-עם-שינויים, בתנאי שאתם כוללים באיחוד זה את כל הסעיפים הקבועים במסמכים המקוריים, ללא שינויים, ומכלילים אותם ברשימת הסעיפים הקבועים של הגרסה המאוחדת, בהערת הרשיון שלה.

בגרסה המאוחדת מותר לשים רק עותק אחד של רשיון זה, ומותר להחליף עותקים זהים של כל סעיף קבוע בעותק יחיד. אם יש כמה סעיפים קבועים בעלי אותה כותרת אך תוכן שונה, יש להוסיף לכותרת של כל אחד מהם, בסוגריים, את שמו של המחבר או המפרסם המקורי של הסעיף אם הוא ידוע, או - מספר מזהה ייחודי. יש לבצע את אותם שינויים בכותרות הסעיפים ברשימת הסעיפים הקבועים שבהערת הרשיון של הגרסה המאוחדת.

בגרסה המאוחדת, יש לאחד את כל סעיפי ה”הסטוריה” מכל המסמכים המקוריים לסעיף ”הסטוריה” אחד; את כל סעיפי ה”תודות” לסעיף ”תודות” אחד; ואת כל סעיפי ה”הקדשות” לסעיף ”הקדשות” אחד. יש למחוק את כל סעיפי ה”הסכמות”.

אוספים של מסמכים

מותר לכם ליצור אוסף שמכיל את המסמך ומסמכים אחרים ששוחררו תחת רשיון זה, ולהחליף את העותקים של רשיון זה, שנמצאים בכל אחד מהמסמכים, בעותק יחיד שנכלל באוסף, בתנאי שאתם ממלאים אחר תנאי רשיון זה עבור העתקה מילולית של כל אחד מהמסמכים מכל בחינה אחרת.

מותר לכם לשלוף מסמך יחיד מתוך אוסף כנ”ל, ולהפיץ אותו לבדו תחת רשיון זה, בתנאי שאתם מכניסים עותק של הרשיון הזה למסמך ששלפתם, וממלאים אחר תנאי רשיון זה עבור העתקה מילולית של המסמך מכל בחינה אחרת

צירוף לעבודות עצמאיות

מהדורה של המסמך או נגזרותיו עם עבודות נפרדות ובלתי תלויות, באמצעי אחסון או הפצה, אינה נחשבת לגרסה-עם-שינויים של המסמך, בתנאי שאין שום זכויות יוצרים על עצם יצירת המהדורה. מהדורה כנ”ל נקראת ”צירוף”, והצירוף כשלעצמו אינו מביא להחלת הרשיון על העבודות האחרות שנכללות במהדורה עם המסמך, אלא-אם-כן העבודות הנ”ל נגזרות מהמסמך.

אם דרישת פסקאות העטיפה של סעיף 3 ישימה לעותקים אלה של המסמך, אז: אם המסמך מהווה פחות מרבע מהצירוף כולו - מותר לשים את פסקאות העטיפה על עטיפות שעוטפות את המסמך בלבד בתוך הצירוף. אחרת: יש לשים אותן על עטיפות שעוטפות את הצירוף כולו.

תרגום

תרגום נחשב לסוג של שינוי, כך שמותר לכם להפיץ תרגומים של המסמך תחת תנאי סעיף 4. אם אתם מחליפים סעיפים קבועים בתרגום שלהם - עליכם לקבל רשות מיוחדת מבעלי זכויות היוצרים; אך מותר לכם להוסיף תרגום לסעיפים הקבועים בנוסף לנוסח המקורי שלהם. מותר לכם להכליל תרגום של הרשיון הזה, בתנאי שאתם מכלילים גם את הנוסח האנגלי המקורי של הרשיון הזה. במקרה של אי-התאמה בין התרגום לבין הנוסח האנגלי המקורי של הרשיון - הנוסח האנגלי המקורי יקבע.

ביטול

אסור לכם להעתיק, לשנות, לתת תת-רשיונות או להפיץ את המסמך בשום דרך אחרת פרט לזו שמוענקת לכם ע”י הרשיון הזה. כל נסיון אחר להעתיק, לשנות, לתת תת-רשיונות או להפיץ את המסמך בטל ומבוטל, ויבטל אוטומטית את כל זכויותיכם תחת רשיון זה. אולם לא ייפגעו זכויותיהם של גופים שקיבלו מכם עותקים או זכויות תחת רשיון זה, כל עוד גופים אלה יפעלו בהתאם לתנאי רשיון זה.

גרסאות עתידיות של רשיון זה

המוסד לתוכנה חופשית עשוי לפרסם גרסאות חדשות ומעודכנות של הרשיון לשימוש חופשי במסמכים מזמן לזמן. גרסאות חדשות כאלו יהיו דומות ברוחן לגרסה הנוכחית, אך עשויות להשתנות בפרטים כדי להתייחס לבעיות חדשות. לפרטים נוספים: http://www.gnu.org/copyleft.

לכל גרסה של הרשיון הזה ניתן מספר-גרסה ייחודי. אם המסמך מציין שגרסה מסויימת של הרשיון הזה 'או כל גרסה מאוחרת יותר' חלה עליו, אז יש לכם בחירה: אתם יכולים למלא את תנאי הגרסה המצויינת או של כל גרסה מאוחרת יותר שפורסמה (לא כטיוטה) ע”י המוסד לתוכנה חופשית. אם המסמך לא מציין מספר גרסה, אז אתם יכולים לבחור כל גרסה שפורסמה אי-פעם (לא כטיוטה) ע”י המוסד לתוכנה חופשית.

נספח: איך תשתמשו ברשיון הזה עבור המסמכים שלכם?

כדי להשתמש ברשיון הזה עבור מסמך שכתבתם, הכלילו העתק של הרשיון במסמך, ושימו את ההערה הבאה לאחר עמוד הכותרת:

כל הזכויות שמורות (C) [שנה] [שמכם] הרשות נתונה בזאת להעתיק, להפיץ ו/או לשנות את המסמך הזה, תחת תנאי הרשיון לשימוש חופשי במסמכים של המוסד לתוכנה חופשית, גרסה 1.1 או כל גרסה מאוחרת יותר שתפורסם ע”י המוסד לתוכנה חופשית, כאשר הסעיפים הקבועים הם […], פסקאות העטיפה הקדמית הם […] ופסקאות העטיפה האחורית הם […]. העתק של הרשיון ניתן למצוא בסעיף שכותרתו “רשיון לשימוש חופשי במסמכים”.

אם אין לכם סעיפים קבועים, כתבו ”ללא סעיפים קבועים”; כנ”ל לגבי פסקאות עטיפה קדמית ופסקאות עטיפה אחורית.

אם המסמך שלכם כולל דוגמאות לא-טריביאליות של קטעי קוד, אנחנו ממליצים לשחרר את הדוגמאות האלו במקביל למסמך, תחת רשיון כלשהו לתוכנה חופשית, כדי לאפשר להשתמש בהן בתוכנה חופשית.


המדריך נכתב על ידי אראל סגל כל הזכויות שמורות ליוצר המקורי של המסמך

מדריכים/רשיון_ה-gfdl_בעברית.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0