תרגום פלט פקודת העזרה של אשף האינטרנט הישראלי IWIZ

internet --help

IWIZ הוא פרויקט תוכנה חופשית ברשיון GPL אתר הבית של הפרויקט

מבנה כללי

internet [options...]

האפשרויות הזמינות

help– h-מציג את מסך העזרה
version– V- הצג מספר גרסה
verbose– v- הצג פלט טקסט מפורט
quite– q- אל תציג פלט
wizard– w- הפעל אשף
force– f- מחק ללא שאלות
יצירת חיבור
=debian– b- למערכות מבוססות דביאן yes ולמערכות אחרות no
=isp– i- שם ספק החיבור
=method type– m- שיטת החיבור
האפשרויות הקבילות ל-type הן adsl/cable/dialup/lan
=modem– M- שם המודם
=iface– - מנשק החיבור
הערכים הקבילים הם usb/eth
=dev– d- התקן החיבור (eth0,eth1 וכו')
=username– u- שם המשתמש
=passwd– p- סיסמה
=server– - כתובת השרת להתחברות (דרוש בעיקר למתחברים לאוניברסיטה העברית)
=name– n- שם החיבור
=ip– - בחיבור lan יש לציין את כתובת המנשק או dhcp במקרה שהכתובת מתקבלת משרת שכזה
שרת
=mask– - ערך ה-Network Mask
ברירת המחדל היא 255.255.255.0
=broadcast– - כתובת ה-Broadcast Address
ברירת המחדל היא 255.255.255.255
=gateway– - כתובת ה-Gateway
ברירת המחדל היא 192.168.0.1
=myarea– - אזור החיוג
=phonenumber– - מספר הטלפון לחיוג
ניתן לקבל את רשימת מספרי הטלפון על ידי האפשרות ispinfo–
מידע
listisp– l- מציג את רשימת ספקי השירות
listawh type– H- מציג רשימת חומרה נתמכת
האפשרויות הקבילות ל- type הן: broadband/isdn/dialup
listcons– C- מציג את רשימת החיבורים המוגדרים
hwinfo– - סוג החומרה
ispinfo name– - מציג מידע על הספק name
defaultshow– - מציג את חיבור ברירת המחדל
currentshow– - מציג את החיבור הנוכחי
ניהול
delete name– - מחק את החיבור בשם name
default name– - קבע את החיבור name כברירת המחדל
clearcurr– - נקה את החיבור הנוכחי
extract name con file– - חלץ את התסריט name מהחיבור con אל הקובץ file
האפשרויות הקבילות ל-name הן: init/boot/connect/disconnect
שימוש
connect=name– c- התחבר לחיבור name, במקרה שלא ניתן שם חיבור תהיה אל ברירת המחדל
kill=name– k- הרוג את החיבור name, במקרה שלא ניתן שם חיבור הורג את החיבור הנוכחי
init=name– - אתחל את החיבור name, אם לא ניתן שם חיבור מאתחל את חיבור ברירת המחדל
boot=name– - מריץ את התסריט boot של החיבור name, אם לא ניתן שם חיבור מורץ התסריט של חיבור ברירת המחדל

דוגמאות

להפעלת האשף לצורך יצירת חיבור יש להפעיל כמשתמש-על את הפקודה

internet -w
  • לתשומת לבכם - כחלק משלבי האשף תשאלו אם עליכם להגדיר שרת, פרט למקרים מיוחדים (האוניברסיטה העברית וכו') עליכם לבחור שלא להגדיר שרת.

לקבלת רשימת החיבורים הזמינים יש להפעיל כמשתמש על את הפקודה

internet -C

להתחברות לחיבור בשם name יש להפעיל כמשתמש-על את הפקודה

internet --connect=name

לניתוק החיבור הנוכחי בסיום העבודה או כדי לבצע חיבור חדש יש להפעיל כמשתמש-על את הפקודה

internet --clearcurr

לתשומת ליבך

boot– ו init– כבר אינם בשימוש ואין להשתמש בהם לחיבורים שיוצרו בעזרת גרסה 0.3.1 ומעלה.

מצאת בעיה בדף זה? נא לדווח לדוא"ל

מדריכים/internet_--help.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0